Privacybeleid

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle activiteiten van Dégage! vzw, en al de websites in haar beheer. Concreet gaat dit over de website www.degage.be.

In de onderstaande privacyverklaring zal Dégage! vzw worden afgekort naar Dégage.

Dégage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de via www.degage.be geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacywet”).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dégage is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dégage – Kerkstraat 108 – 9000 Gent – privacy@degage.be

Dégage kan daarenboven gebruik maken van verwerkers waarmee we een verwerkingsovereenkomst sluiten (zie ook ‘toestemming van gebruiker en verstrekking aan derden’). De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Dégage en voor de goede technische werking van de website.

De dagelijkse werking van Dégage wordt uitgevoerd door vrijwilligers en medewerkers die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken. Zij onderschrijven expliciet het intern privacybeleid en besteden maximaal aandacht aan de geheimhouding van de verwerking van de persoonsgegevens.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en/of organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de Privacy Wet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise.

Dégage gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De persoonsgegevens worden door Dégage verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om de autodeeldienst Dégage naar behoren te kunnen uitvoeren en leden een zo goed mogelijke dienstverlening aan te bieden (rechtsgrond: contractuele basis)
 • om niet-leden de kans te geven om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Dégage zoals infosessies of voor uitwisseling van kandidaat-leden (rechtsgrond: ondubbelzinnige toestemming)
 • om van Dégage een efficiënte, duurzame en professionele organisatie te maken met een actief vrijwilligersbeleid (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang en/of ondubbelzinnige toestemming)

Niet-leden kunnen zich via www.degage.be vrijwillig registreren om zich in te schrijven voor een infosessie of kunnen zich via www.degage.be of via gewone e-mail zich opgeven als kandidaat-lid of geïnteresseerde. Deze door Dégage geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens van niet-leden houden in: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en eventuele aanvullende (optionele) gegevens indien relevant zoals interesses en organisatie.

Om lid te kunnen worden van Dégage en gebruik te kunnen maken van het deelplatform en bijhorende diensten, tekent de gebruiker een contract en verstrekt hij/zij vrijwillig persoonsgegevens aan Dégage zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, rekeningnummer en identificatiegegevens. Leden die hun eigen wagen willen delen via het deelplatform van Dégage geven ook vrijwillig andere autogerelateerde (persoons)gegevens zoals nummerplaat, chassisnummer, verzekeringspolis en inschrijvingsbewijs.

Dégage kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website(s) langs waar u naar de Dégage-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website van Dégage permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Om ook de nieuwsbrief te optimaliseren voor haar leden, kan Dégage het persoonsgebonden open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven verwerken.

Door gebruik te maken van de website van Dégage, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Er bestaan 3 type cookies:

 • Functionele cookies – nodig voor de werking van de website (bijv. onthouden van taalvoorkeur of login)
 • Analytische cookies – wordt gebruikt om de website te verbeteren, zoals Google Analytics
 • Tracking cookies – wordt gebruikt om het surfgedrag vast te leggen
  De website van Dégage gebruikt géén cookies van het 3e type. U kunt zelf via uw internetbrowser en de website van Google Analytics de instellingen van het delen van je gegevens wijzigen.

Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Dégage deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Door haar/zijn persoonsgegevens via de website te verstrekken, geeft de gebruiker van de website uitdrukkelijk de toestemming aan Dégage om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden.

Leden kunnen (via het deelplatform van Dégage) enkel elkaars persoonsgegevens zien (naam, mailadres, telefoon, adres) indien dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de autodeeldienst van Dégage. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de privacy van de leden. Zo gelden onder meer volgende restricties:

 • een auto-eigenaar zal enkel de persoonsgegevens kunnen zien van een ontlener die een reservatie of rit doet, en dit tot maximaal 4 maanden na de verwerking van de ritgegevens (in functie van de afrekening)
 • ontleners zien enkel de contactgegevens van de ontleners die de eigen reservatie voorafgaat of opvolgt (in functie van vlotte sleuteloverhandiging)
 • een infosessiegever (tevens lid van Dégage) zal enkel gegevens kunnen zien van leden die zich vrijwillig ingeschreven hebben voor een infosessie

De toestemming omvat tevens de toelating om de (verplichte) persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door met Dégage samenwerkende derde partijen (verwerkers): de verzekeringsmaatschappij (bijv. afsluiten van verzekeringspolis en tussenkomst schade), Mailchimp elektronische nieuwsbrief), WordPress, G Suite, Google Analytics, Dropbox, freelancers (in kader van een tijdelijke opdracht), boekhoudingskantoor- en software, kantoorsoftware, hostingprovider en software-ontwikkelaar, bankinstelling en -software, en lokaal bestuur (met oog op terugbetaling van het instapgeld van het nieuwe Dégage-lid).

Met deze partijen (verwerkers) sluiten we een verwerkingsovereenkomst af en maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier specifieke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Dégage respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

Dégage zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden (bijv. illustratie bij artikel op website of als beeld in online of gedrukte informatieve publicatie). Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding
 • Toevallige personen op een publieke plaats
 • Personen in een menigte
 • Publieke personen

Dégage streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Niettemin kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de werking. Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Dégage garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden vermeld in de paragraaf “toestemming van de gebruiker en verstrekking aan derden“.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Dégage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens van niet-leden vrijwillig geregistreerd op het deelplatform van Dégage worden niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bewaard.

De gegevens van leden worden niet langer dan 5 jaar na stopzetting lidmaatschap bewaard. Na deze termijn worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd, en blijven deze enkel nog behouden voor statistische informatie.

Persoonsgegevens voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden voor tenminste 7 jaar bewaard.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Het deelplatform Dégage draait op een afgesloten, beveiligde omgeving (server) die niet publiekelijk toegankelijk is. De server is enkel en alleen toegankelijk voor een beperkt aantal toegewezen verwerkers die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.
 • Toegang en beheer van de via de website verstrekte persoonsgegevens wordt technisch beperkt in functie van de rol die een medewerker uitoefent.
 • onze vrijwilligers en medewerkers zijn via een uitgeschreven privacybeleid geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met Dégage kan opnemen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Als Dégage niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Dégage u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Dégage schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de leden te informeren over updates en andere informatie rond het deelplatform Dégage, kan u – indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen – dit melden aan Dégage Ook bevat de elektronische nieuwsbrief die Dégage toestuurt naar leden een link om u van deze nieuwsbrief te kunnen uitschrijven. Dégage stopt met het sturen van deze elektronische nieuwsbrief van zodra u uw lidmaatschap bij Dégage stopzet. Deze elektronische nieuwsbrief wordt enkel naar leden gestuurd. Niet-leden ontvangen deze niet.

Aangezien het voor Dégage onmogelijk is op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens van Dégage-leden, is het aan het Dégage-lid om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via een mail naar privacy@degage.be.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be.

Dégage mag de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018 waarmee we alle verplichtingen van de Europese privacyverordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar privacy@degage.be als je deze wil raadplegen.

De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van het deelplatform van Dégage. Het verder gebruik van de website zal aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde privacybeleid.

Dégage behoudt zich ook het recht om de inhoud van de website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.